Riksantikvarieämbetet

Publications
Change search
Refine search result
1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Adlercreutz, Thomas
  Förändring av byggnaders utseende: kan man lita på domstolarna?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 110-113Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur avgör Regeringsrätten, vår högsta förvaltningsdomstol, i oli­ka tvistefrågor om vad som är till­låtet eller inte tillåtet på en bygg­nad? - Domarna ger ett intryck av att domstolen är benägen att ta stor hänsyn till bevarandevärden som kommit till uttryck i förväg, t ex i en riksintressebeskrivning, i en kommunal inventering eller översiktsplan, skriver Thomas Adlercreutz i sin granskning av några Regeringsrättsdomar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2. Adlercreutz, Thomas
  Starkare regler behövs1993In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 72-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots mot domstolsbeslut i en rad kyrkoärenden har föranlett Riksantikvarieämbetet att göra regeringen uppmärksam på uppenbara brister i lagstiftningen. Starkare regler behövs för att markera att även församlingarnas verksamhet står under lagarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 3. Adlercreutz, Tomas
  Statistik över utförselärenden: notiser1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 62-62Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 4. Eklöf, Ivar
  Ändringar i Plan- och bygglagen: propositioner1991In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, Vol. [16], no 2, p. 64-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 5. Forsström, Margit
  Utslag av hovrätten för Västra Sverige1977In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [2], no 2, p. 13-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6. Gustafsson, Evald
  Trettioåttan i fokus: två rättsfall och en författningsändring1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3, p. 18-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lagen om ändring i byggnadsstadgan (SFS 1980:337) träder i kraft den första juli 1980. Riksantikvarieämbetet har tidigare i sina yttranden framfört krav på en ändring av 38 § i byggnadsstadgan i syfte att anpassa bestämmelserna till den ändrade synen på kulturminnesvårdens bevarande, mål och riktlinjer. Evald Gustafsson, byråchef vid ämbetets kulturminnesbyrå, redogör i det följande för två byggnadslovsärenden i vilka ämbetet haft tillfälle att yttra sig. I båda fallen har den ändrade synen på kulturminnesvårdens bevarandeintressen spelat en avgörande roll. I anslutning till artikeln återges den nya lydelsen i 38 §, utfärdad den 29 maj 1980.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslag
 • 7. Högner, Karl-Erik
  Den nya fastighetstaxeringslagen1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 3, p. 31-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Riksdagen biföll i våras regeringens förslag om en ny fastighetstaxeringslag(FTL). Den nya lagen kompletteras genom särskilda verkställningsföreskrifter och anvisningar som utfärdas av regeringen och riksskatteverket. De nu antagna reglerna, som innehåller betydande formella ändringar i fastighetstaxeringens regelsystem, skall tillämpas redan vid 1981-års fastighetstaxering. Fastighetstaxeringslagen har också medfört ett par nyheter av betydelse för kulturminnesvården. Karl-Erik Högner, byråchef vid riksantikvarieämbetets administrativa byrå, redogör här för innehållet i den nya lagen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  omslag
 • 8. Korsell, Lars
  et al.
  Källman, Linda
  Kulturarvsbrott2008Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9. Laine, Christian
  Nya tag i lagar och förordningar1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, no 5, p. 19-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den här artikeln ger en första information om den översyn av kulturminnesvårdens lagstiftning som ämbetet inleder i höst. Som en bakgrund tar Christian Laine upp några punkter i yttrandet, där ämbetet ger sin syn på själva uppbyggnaden av plan-och bygglagens regelsystem för att ta till vara kulturminnesvårdens intressen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10. Lepasoon, Urve
  "Förändringens stormtrupper" eller de statliga subventionerna2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 72-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lennart Rosander ( LR) har skrivit en artikel i Kulturmiljövård nr 2003 :1 där han påpekat bristen på mänsklig närvaro, eller snarare hur de nu boende eller tidigare boende i området saknats i kulturmiljövårdens arbetsmaterial. Han har fått två svar på sin artikel vars synsätt jag i huvudsak delar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 11. Lindquist, Björn
  Haagkonventionen om skydd för kulturföremål i händelse av väpnad konflikt1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 9-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I totalförsvarets folkrättsförordning finns föreskrifter för tolkningen och tillämpningen av den internationella humanitära rätten vid väpnade konflikter. Enligt förordningen skall Riksantikvarieämbetet under fredstid vidta nödvändiga förberedelser för att utmärka kulturegendom under särskilt skydd. Länsstyrelserna i sin tur skall vidta åtgärder för att utmärka övrig kulturegendom. Under 1994/95 har allmänna råd utarbetats inom RAÄ av Björn Lindquist, som här ger en presentation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 12. Magnusson, Gösta
  Kulturhus: vad är det?1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 104-109Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är det för skillnad mellan byggnadsminne och kulturreser­vat? Finns det kulturhus som saknar lagligt skydd? - Detta är några av de frågor som besvaras i denna artikel. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13. Meschke, Christian
  Åttiotalets vattenlag: bättre tider för kulturminnesvården?1978In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [3], no 2, p. 24-33Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14. Montelius, Jan-Olof
  et al.
  Hedman, Johnny
  Vägverkets satsning på kultur och skönhet1992In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 66-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan 1989 är ett särskilt skönhetsråd knutet till Vägverket. Rådet skall fungera som en rådgi­vande organ i frågor som gäller vägars och broars estetiska och arkitekto­niska utformning liksom i frågor som berör vägar­nas kultur- och miljöan­passning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 15. Nordin, Erik
  Om husens rättigheter1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 49-52Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det inte ett gemensamt sam­hällsintresse att vi låter husen leva? Ett intresse som skall få påverka samhällets regelsystem och ekonomi. Byggnadsvårdsåret 1975 var ett genombrottsår för husen. Lagstiftningen har seder­mera förändrats och husen har fått starkare skydd. Men samti­digt har hoten förändrats. Beva­randet har varit en ständig kamp ur underläge: De successivt inför­da kraven på varsamhet har en­dast svagt kunnat motverka ten­densen att med billiga lånade pengar bygga om husen alldeles för mycket. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 16. Nyman, Kjell
  Byggnadsfirman Anders Diös AB mot staten1980In: Kulturminnesvård, ISSN 0346-9077, Vol. [5], no 2, p. 45-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 17. Rosander, Lennart
  Yttligare en bov har identifierats!2004In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 73-74Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Till de två debattinlägg som kommenterade min artikel ("Förändring som antikvariskt problem" i Kulturmiljövård 1/2003) har fogats ytterligare ett. I detta framhåller Urve Lepasoon (UL) att jag kanske alldeles missat vilket syfte dylika kulturmiljöprogram har, till vilka de i första hand riktar sig och hur de är tänkta att användas. Hade UL lite noggrannare läst sidan 22 i min artikel kanske dessa farhågor kunnat mildras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18. Schiratzki, Malin
  Att förvalta en kungsgård1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 19. Simonsson, Lena
  Remissvar på PBL-utredningen: KMV remisser: uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 76-76Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 20. Skarstedt, Carl-Ivar
  Haagkonventionen och den internationella humanitära rätten1995In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 4, p. 6-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots en rad internationella konventioner om skydd för kulturegendom vid väpnade konflikter får vi nästan dagligen rapporter om ödeläggelse av egendom och våld mot civilbefolkning. Mänskliga tragedier tilldrar sig i allmänhet större internationellt och massmedialt intresse än förstörelse av kulturvärden. Men skyddet av det kulturella arvet måste ses som en del av skyddet av civilbefolkningen och civil egendom – som en del av den internationella humanitära rätten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 21. Tegnér, Göran
  Utförselärende med lyckligt slut: uppslaget1994In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1, p. 74-74Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 22. Tuomi, Timo
  Byggnadsskydd och den moderna arkitekturen i Finland1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 29-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  År 1998 firar Finland 100-årsju­bileet av Alvar Aaltos födelse. Alvar Aaltos arkitektur har mer än någon annans spelat en viktig nationell roll i efterkrigstidens Finland. Flera projekt har startats för att rädda hans byggnader till eftervärlden. Men lika viktigt som det är att hylla Aalto, lika viktigt är att försöka höja kunskapsni­vån om den nyare arkitekturen i hela landet och att förändra in­ställningen till dess bebyggelse. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 23. Wedebrunn, Ola
  Modernismen i Danmark - förnyad frihet1996In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 1-2, p. 38-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I Danmark finns en bred enighet om att principerna för att restau­rera modernismens byggnader inte skiljer sig från gängse restau­rering. Ny forskning och ny kun­skap behövs dock kring både byggnadsteknik och material. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 24. Wijkander, Keith
  Det nationella kulturarvet: att förvaltas i bolagsform?1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 2-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 25.
  Byggnadsminnesförklaring: allmänna råd till 3 kap. lagen om kulturminnen m.m.2002 (ed. 2)Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Utökat skydd för statens kulturegendomar1997In: Kulturmiljövård, ISSN 1100-4800, no 2, p. 29-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf